JavaScript De DeğikenLer ve Veri TürLeri

Kayıt
7 Haziran 2008
Mesaj
533
Tepki
6
Değişkenler verileri saklarlar ve onlara erişimi sağlarlar. Bir değişken bir değeri işaret eder. Örneğin Ucret adlı değişkene bir kişinin ücret bilgisi konur. Değişkenler adlarıyla işaret edilirler. Bir JavaScript değişkeni belli kurallara uymak zorundadır:

Kapsam

Bir değişkene bir değer verildiğinde bu değer ne kadar zaman geçerli olacak? Bu sorunun yanıtı kapsam (scope ) kavramını ortaya çıkarır. Bir değişkenin kapsamı globa olabilir. Bir global değişkene sayfa üzerinde herhangi bir JavaScriptten erişilebilir. Lokal değişken ise değerin atandığı yordam içinde geçerlidir.


Bir değişkene kendisine atama yaparak değer verilir:


Kod:
[CENTER]Ucret= 1000000;[/CENTER]
Bir fonksiyon yazıyorsanız, yerel bir değişken yaratmak istersiniz. Bu yerel değişkenler var sözcüğüyle tanımlanır:
Kod:
function YeniFonksiyon( ) 

{ var dongu=1; 

  toplam=0; 

  ...deyimler...
}​

Yukarıdaki örnekte döngü adlı değişken YeniFonksiyon için yerel, toplam değişkeni ise tüm sayfa için genel (global ) olacaktır.

Değişkene bir değer atanır. Bu herhangi bir tür veri olabilir. Bununla birlikte JavaScript, verinin değişik türlerde olmasını bekler. Verinin türüne bağlı olarak değer üzerinde belli işlemler yapılabilir ya da yapılamaz. Örneğin iki string değer üzerinde aritmetik işlem yapılamaz.Tablo: Değişken Türleri

Numbers Integer ve kayan noktalı sayılar içerir. Positif, 0 ya da negatif olabilir.

Booleans True ya da False.

Strings Karakter bilgi içeren bir değişkendir.

Objects nesne= new Object( );

Null Değersiz.

Undefined Bir değişken yaratıldıktan sonra içerdiği tanımsın değer.


İşleçler (Operators )İşleçler, iki ya da daha fazla değer üzerinde işlem yapılmasını sağlar. JavaScript içinde aritmetik ve hesaplama işleçleri olmak üzere iki tür işleç kullanılır:

Tablo: İşleçler

+ Toplama

- Çıkarma

* Çarpma

/ Bölme

% Bölmede kalanı verir.

Örneğin: 10 % 3 işlemi 1 değerini verir.

++ Tek artırım. Değer 1 artırılır.

-- Tekli azaltma.

- Negatifleştirme: İşlenenin negatif değerini döndürür.Karşılaştırma

Karşılaştırma işleci, iki ya da daha çok değeri birbiriyle karşılaştırarak True ya da False olarak mantıksal bir değer döndürür. İşlenenler sayısal ya da karakter değer olabilir.

Tablo : Karşılaştırma işleçleri

== İşlenen değerler eşitse True döndürür.

!= İşlenen değerler eşit değilse True döndürür.

> Soldaki değer sağdakinden büyükse True döndürür.

>= Soldaki değer büyük ya da eşitse True döndürür.

< Soldaki değer sağdaki değerden büyükse True döndürür.

<= Soldaki değer sağdaki değerden küçük ya da eşitse True döndürür.İkili İşleçler

İkili işleçler birden çok karşılaştırma işlemini tek bir koşul ifadesi olarak birleştirirler. Örneğin VergiDurum =1 AND Ucret > 1000 ise gibi.


Tablo : ikili işleçler.

&& "And" İki ifade de doğruysa True döndürür.

|| "Or" İfadelerden birisi doğruysa True döndürür.

! "Not" Negatifleştirme işlemi doğruysa True döndürür.

Atama Deyimi

Atama deyimi (= ), bir değişkene bir değerin atanmasını sağlar. Değişkenlere türlerine ve tanımlamalarına uygun olan herhangi bir değer atanabilir.

= Değerler değişkenlere sağdan atanırlar.

Örnek: toplam=100;

Örnek: toplam=(ucret+vergi+ekkazanc )

+=

(ayrıca -=, *=, /= ) Sağdaki değeri soldaki değişkene atar:

Örneğin: toplam+=ekkazanc (ekkazanc değerini toplam değerine ekler ve sonucu toplam değerine ekler )
 
Yukarı Alt