Tram nedir?

Arzu ULUIRMAK

Art Director
Kayıt
22 Nisan 2008
Mesaj
993
Tepki
14
Tram; yarım ton (çok ton ya da half to ne) orijinal­le ri tek to na in dir me ye ya ra yan nok ta lar ve ya do­ku lar top lu lu ğu dur. Günümüzde standart tram ve kristal tram olarak iki çeşit tram kullanılır.

Standart tramlarda; bir cm lik çizgi üzerin de ki nok ta ve doku sayısı Türk Stan dart la rın da ki tram de ğe ri ni ve rir (60 lık tram - 70 lik tram gi bi). Bir Inch de ki nok ta ve do ku sa yısı ise, LPI (Li nes Per Inch)i ve rir. 152 LPI ile ba sı lan bir dö kü man, bi ze gö re 60 lık ba sıl mış tır. (1 Inch = 2.54 cm dir. 152 / 2.54 = 60 lık tra mı ve rir.) Ayrıca, dpi değeri var­dır. Dots Per Inch (Inch de ki nokta). Bu değer tram noktalarını oluşturan noktaların ade di dir. Kristal tramlarda ise; tram yoğunluğu µm ile belirtilir. Yandaki tabloda baskı çeşitlerine göre kristal tram büyüklükleri verilmiştir.

Bir tram noktasını ne kadar fazla nokta oluştu­rur sa tram landıktan sonra alacağımız gri düzey seviyesi o kadar artar. İnsan gö zü 256 gri düzey seviyesinin altın da ki seviyeleri ayırt edebilir. Bir degra de 0 dan 100 e belli seviyeler ile azalarak çı­kar, fakat siz degrade de basamak görüyorsanız gri dü zey 256 dan az, ya da film çıkış kalibras­yonun da problem var demektir. Han gi dpi değeri ile hangi tramı basacağımız matematiksel olarak formüle edilmiştir. Gerekli çıktı çözünürlüğü film ya da kalıp çıkışın pozlama değeri (örneğin 2400dpi), ekranlama sıklığı ise kaçlık tram isteniyorsa o değerin LPI karşılığıdır. (örneğin 60'lık tram için 150Lpi)
 

tekimci

Üye
Kayıt
16 Temmuz 2008
Mesaj
5
Tepki
0
transparan kelimesinden üreme olduğunu düşündüğüm türkçeni tam karşılığı olarak Saydam diyebiliriz.
 
Yukarı Alt