asp ile excel bağlantısı

Kayıt
26 Aralık 2008
Mesaj
6
Tepki
1
<%

Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.Mappath("test.xls") & "; Extended Properties='Excel 8.0; HDR=Yes; IMEX=2'"
Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strSQL ="Select * From [Sayfa1$]"
Rs.Open strSQL, Conn, 1, 3


%>


şeklinde bir ifade Excel dosyasına bağlanmanız ve insert into, update, delete gibi SQL komutları kullanabilmeniz için yeterli olacaktır.
"HDR=Yes;" ilk satırda yazılı olanları sütun ismi olarak alacağınızı, "IMEX" yani "intermixed" ifadesi de sayı tarih, metin gibi bütün bilginin metin olarak istenip istenmediğini bildirir.
IMEX=1'de bütün bilgiler metin olarak döner ama salt okunurdur. Dosya üzerinde işlem yapamazsınız. Diğer bir ayrıntı da, tablo isimlerinin sonunda "$" ifadesi kullanmak zorunda olduğunuzdur.
 
Yukarı Alt